Фотоволтаичните системи

Фотоволтаичните системи осигуряват един от съвременните методи за производство на електрическа енергия. За разлика от обичайните електромеханични системи, те работят с възобновяем източник, като превръщат в електричество безплатните слънчевите лъчи. И все пак за правилната работа на подобна система са нужни още редица допълнителни компоненти, които да контролират, преобразуват, провеждат, разпределят и съхраняват произведената енергия. Друг подобен метод за производство на електроенергия от възобновяем източник е вятърната турбина.

Какво представлява съвременната фотоволтаична технология

Основният елемент на фотоволтаичните системи, който всички познаваме, е т. нар. фотоволтаична клетка (слънчев панел, модул, колектор). Това е полупроводниково устройство, което превръща светлина от слънчевите лъчи в постоянен ток. Обикновено в системата има повече от един панел, за да се осигури по-висока изходяща мощност. Към тях са свързани преобразувател, който превръща постоянния ток в променлив, акумулатор, който съхранява произведеното електричество, и контролер, който се грижи за правилното зареждане на акумулатора.

Как работи фотоволтаичният панел

Основният компонент във фотоволтаичните системи е панелът. Обикновено клетките са изработени от два тънки слоя полупроводници, между които се създава добре познатият ни P-N преход (чрез който работят диодите). Става дума за допълнително обработен силиций, който в единия случай играе ролята на емитер, а в другия – на колектор на P-N прехода. Панела има и защитно прозрачно покритие, което позволява на светлината да навлиза към полупроводника, както и тоководещи елементи, които да извеждат създадените мощности към акумулатора.

Когато върху повърхността на панела попадне фотон от слънчевата светлина с достатъчно голяма енергия, той отдава тази енергията на електрон от полупроводника и го откъсва от кристалната решетка. Електронът оставя след себе си свободна ковалентна връзка, която наричане електронна дупка. Множеството такива дупки позволява на съседните електрони да прескачат по-лесно от дупка в дупка, като на практика свободната връзка също се мести по полупроводника. Така се създават два движещи се токоносителя, наречени електрон и дупка, които се събират в двете страни на прехода. Те създават отрицателен заряд в емитера и положителен – в колектора на P-N прехода. Когато към тези два края на прехода се свържат проводници, те създават електрическа верига, по която протича електрически ток.

Стандартната клетка произвежда около 0,5-0,6 V постоянен ток при отворена верига без товар. Но производството на електричество зависи от повърхността на панела и интензитета на светлината, която достига до него, така че напрежението може да достигне няколко пъти по-големи стойности. За да се повиши крайното напрежение, е нужно да се използват много последователно свързани клетки.

Преобразувателите

Другият важен елемент във фотоволтаичните системи са добре познатите ни преобразуватели тип инвертори, които превръщат постоянния ток в променлив. Те не произвеждат допълнително количество енергия, само променят параметрите на протичащото през тях електричество. Целта на употребата им е ясна – да направят така, че произведеното от панела електричество да стане подходящо за употреба в стандартизираната система на електрозахранване, която използваме в бита или производството. Те са най-скъпият елемент на фотоволтаичната система след самите панели.

За да осигурят качество и безопасност при производството на електричество от слънчева енергия, те имат висока ефективност (обикновено над 90%), могат да прекъсват веригата и да осигуряват заземяване, както и да изключват цялата система, когато има загуба на мощност.

Видове фотоволтаични системи

В днешно време има три поколения фотоволтаични панели. Първите имат само един P-N преход. Вторите са многослойни, като във всеки слой P-N преходът реагира на различна дължина на светлинната вълна, която достига до него. Така е по-лесно да се използва целия спектър на слънчевата светлина и да се получава по-голямо количество енергия. Третото поколение панели не са създадени от класически силиций, а от органични полимери, полупроводникови нанокристали и фотоелектрохимични батерии.

Според предназначението им най-общо можем да говорим за няколко вида фотоволтаични системи:

 • Самостоятелни системи, които произвеждат електроенергия за определен консуматор – домакинство, производствен цех и др. Обикновено се използват на отдалечени места, където няма връзка с електрическата мрежа.
 • Системи, които произвеждат електричество за мрежата.
 • Хибридни системи, които обслужват определен консуматор, но са свързани и към мрежата, в която отдават излишъка от произведена енергия или от която черпят електричество при недостиг на собствени запаси.

Предимства и недостатъци на фотоволтаичните системи

Като основни предимства на фотоволтаичните системи се приемат:

Дават възможност за енергийна независимост.

 • Съставени са от модули, които сравнително лесно се транспортират, сглобяват и разширяват при нужда.
 • Екологично чисто производство от безплатен източник (слънчева светлина).
 • Съвместимост със стандарта на националната електрическа мрежа.
 • Минимална поддръжка.
 • Дълъг живот.
 • Многобройни начини на употреба – от преносими, независими зарядни устройства за малки електронни устройства през системи за обслужване на домове и производствени помещения до соларни „плантации” за масово производство на електричество.

Разбира се, фотоволтаичните системи имат и своите недостатъци:

 • Сравнително висока цена на модулите и оборудването в сравнение с обичайните системи.
 • Изискванията за площ на соларните панели при осигуряването на исканите мощности невинаги могат да бъдат покрити.

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *