закон на ом

78 / 100

Един от основните закони в електротехниката е законът на Ом, който касае взаимовръзката между приложеното напрежение и големината на тока в електрическа верига. Законът е кръстен на своя откривател, немския физик Георг Ом, който го формулира през 1826 година и през 1827 го публикува заедно с пълната си теория за електричеството в своята книга „Галваничната верига, математически преработена” (оригинално заглавие: Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet).

Законът на Ом – същност

Георг Ом (Georg Simon Ohm) открива, че при постоянна температура електрическият ток, протичащ през постоянно линейно съпротивление, е правопопорционален на напрежението между краищата му (пада на напрежение). В същото време токът е обратнопопорционален на съпротивлението.

Тази връзка между ток, напрежение и съпротивление формира основата на закона на Ом, чиято математическа формула изглежда така:

I = U/R

В горната формула I е сила на тока, U – електродвижещо напрежение, R – електрично съпротивление. Възприетата мерна единица за сила на тока в системата SI е ампер (А), за напрежение – волт (V) и за съпротивление – ом (Ω).

Формулата показва, че ако в част от електрическа верига приложим напрежение със стойност 1V към резистор 1Ω, то през резистора да протече ток със стойност 1А.

Законът на Ом – практическо приложение

На практика законът на Ом позволява ако познаваме две от горепосочените величини, да изчислим лесно третата. Ето защо той се превръща в един от основните инструменти при изчисленията в електротехниката и електрониката. Той позволява съставянето на електрически вериги с конкретни параметри и функции.

Преобразуване на формулата

За да направите така, че да можете да изчислите всяка една от трите величини, е достатъчно да преобразувате математически формулата на закона на Ом:

  1. За да откриете стойността на напрежението, използвайте формулата U = I.R
    За да откриете силата на тока, използвайте формулата I = U/R
    За да откриете стойността на съпротивлението, използвайте формулата R = U/I

Законът на Ом

За да не учите тези формули наизуст, можете да използвате така наречения триъгълник на Ом – изображение на триъгълник, в чийто ъгли са нанесени трите величини. Напрежението заема горния ъгъл, токът – левия, съпротивлението – десния. Ето така:

Трансформирането на уравнението дава следните комбинации:

Закон на Ом

След трансформациите ясно се вижда, че колкото повече увеличаваме стойността на съпротивлението, толкова по-малък ток ще преминава през включения консуматор. Колкото по-голямо е напрежението, толкова по-голям ще бъде токът.

Законът на Ом – валидност

Не всички електрически устройства или елементи се подчиняват на закона на Ом. Ето защо е прието елементи (като проводници и резистори), за които той е изпълнен точно, да се наричат омови.

При други обаче този закон не е в сила или е приложим само в определени граници (като транзистори и диоди). Тези елементи нямат постоянно съпротивление, а стойността му зависи от приложеното напрежение. Ето защо при тях се говори не за съпротивление изобщо, а за съпротивление при определена стойност на напрежението и тока, които протичат през тях.

Автор: Тодорка Демирева

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *