резистор

81 / 100

Един от основните градивни елементи в електротехниката е резисторът. Още от първите си уроци по електротехника знаем, че от гледна точка на електричеството материалите се делят на две категории: проводници и изолатори. През проводниците може да протича електрически ток, а през изолаторите – не.

Електрически ток и съпротивление

Всъщност това не е точно така. Всеки един материал може да пропуска електрически ток, ако се постави под достатъчно голямо електродвижещо напрежение. Дори въздухът, който е изолатор, се превръща в проводник под напрежението на светкавицата. Така че вместо за проводници и изолатори, по-близо до истината е да се говори за проводимост и съпротивление на материалите. Едните имат малко, а другите – голямо електрическо съпротивление.

Елемента резистор

Резисторът е основeн електронeн компонент (елемент), с точно определена, постоянна (при определени условия) стойност на електрическото съпротивление.
Номиналното съпротивление се измерва в омове (Ω). Вследствие на Закона на Ом съпротивлението между две точки има стойност 1 ом, ако при пад на напрежение 1 волт големината на тока е 1 ампер. Те са пасивни елементи, което означава, че не могат да произвеждат енергия, а само да я консумират.

Те имат и други характеристики. Тъй като съпротивлението им може да се промени в зависимост от температурата, имат т.нар. коефициент на температурно съпротивление, който показва с колко се променя съпротивлението при промяна на температурата с 1 градус. Промяната е толкова малка, че се мери в ppm (parts per million, милионна част).

Друга важна характеристика е максималната мощност на разсейване на резистора, тоест максималното натоварване, което може да понесе, без да се повреди.

Третата характеристика, която е добре да се знае, е точността, или максимално допустимото отклонение от номиналното съпротивление. Изразява се в проценти.

От какво се правят резистори

Резисторите могат да бъдат произведени от най-различни материали. Най-често срещаните днес са изработени от въглероден, метален или металоксиден филм, наслоен върху цилиндър от изолатор. В двата края на цилиндъра има по един извод, който служи за монтиране на елемента. В печатните платки се полагат т.нар. композитни резистори – нужният материал се отпечатва директно върху платката на необходимото място.

За какво служат резисторите

На пръв поглед е странно, че в една електрическа верига има нужда от елемент, който да възпрепятства протичането на електрическия ток. Но като ограничават потока на електроните, който преминава през тях, те променят големината на тока по веригата след себе си и осигуряват определен пад на напрежение. Така създават подходящи условия за работа на други елементи.

Стойности и мерни единици

Стойностите на съпротивлението на произвежданите резистори варират в наистина големи граници – от части от ома до милиони омове. За да е по-лесно да се изразят, се използват кратни единици на ома, които се изобразяват с букви пред буквата Ω. Ето какво означават:

* μΩ – микроом, равнява се на 0,01Ω;

* mΩ – милиом, равнява се на 0,1Ω;

* КΩ – килоом, равнява се на 1 000Ω;

* МΩ – мегаом, равнява се на 1 000 000Ω.

Върху всеки резистор е обозначена стойността на неговото съпротивление. Понякога е изписана с цифри, но по-често се използва код от изрисувани цветни пръстени, тъй като елементите са с доста малки размери – някои са едва няколко милиметра дълги и имат диаметър около 1 милиметър. За да разберете какви са параметрите на съответния резистор, е нужно да знаете какво означават цветовете в кода.

Цветен код на резисторите

Според точността на резистора се използват маркировки с различен брой цветни ленти. Ако точността е 20%, резисторите имат 3 ивици, ако е 5-10% – 4 ивици, по-точните са с 5 или 6 ивици.

При резистори с 3 и 4 ленти първите две ленти обикновено дават десетици и единици на номиналното съпротивление. Третата ивица е множител, по който да се умножи числото от първите две. Четвъртата ивица означава точността на резистора.

При елементи с 5 и 6 ленти първите три цвята означават трите последователни цифри на номиналното съпротивление, четвъртата – множителя, петата – точността, а шестата – температурния коефициент на електрическото съпротивление.

Значение на цветовете в цветния код на резисторите

В първа, втора или трета лента (като число за номинал):

Черен – 0
Кафяв – 1
Червен – 2
Оранжев – 3
Жълт – 4
Зелен – 5
Син – 6
Виолетов – 7
Сив – 8
Бял – 9

В трета или четвърта лента (като множител):

Сребрист – 0,01
Златен – 0,1
Черен – 1
Кафяв – 10
Червен – 100
Оранжев – 1 000
Жълт – 10 000
Зелен – 100 000
Син – 1 000 000
Виолетов – 10 000 000
Сив – 100 000 000
Бял – 1 000 000 000

В четвърта или пета лента (като точност в проценти):

Сребрист – 10%
Златен – 5%
Кафяв – 1%
Червен – 2%
Зелен – 0,5%
Син – 0,25%
Виолетов – 0,1%
Сив – 0,05%
Ако няма лента – 20%

Пример:

Елемент с жълта, виолетова, червена и златна ивица има следната стойност:

* жълто = 4, виолетово = 7, тоест номиналът е 47.

* червената ивица е множител и е равна на 100, тоест умножаваме 47 по 100 и получаваме 4 700Ω, което е равно на 4,7 КΩ.

* златната ивица означава, че има точност 5%, тоест стойността на съпротивлението му може да варира в рамките на 5% от 4 700Ω (в случая ±235Ω).

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *